İletişim Adresi

Room 0625, Nanguang Jiejia Building,

No.3037  Shennan Zhong Road, Futian District,

Shenzhen, 518033 CHINA

ahmet.megasan@hotmail.com

ASKON Shenzen Temsilciliği